Изменение в чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

На интернет страницата си НАП информира за Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, публикувано в Официални вестник на ЕС, в резултат на което Прочетете повече заИзменение в чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)[…]

Третиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин

Примерен казус: Българско дружество регистрирано по ЗДДС ще използва електронен магазин за продажба на стоки в страната и чужбина. При продажба на стоките към страна от ЕС на регистрирано дружество по ЗДДС, то ставката на ДДС е 0%. Въпроси: Каква ще е ставката обаче за услугата по транспорта на стоката, в случай, че транспортът е Прочетете повече заТретиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин[…]

Осигуряване на адвокат, учредил еднолично адвокатско дружество

Примерен казус: Упражняващ свободна професия адвокат учредява еднолично адвокатско дружество, започва да полага труд и в това качество (като собственик на адвокатското дружество), съответно реализира доходи и на това основание. Въпрос: Трябва ли и как следва да се осигурява лицето за дейността и доходите като собственик на адвокатското дружество ?   Упражняващите свободна професия въз основа на определена с нормативен акт предварителна Прочетете повече заОсигуряване на адвокат, учредил еднолично адвокатско дружество[…]

Задължителна регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице отдаващо имот под наем чрез платформа

Примерен казус: Чуждестранно лице, гражданин на ЕС, закупува имот в България – апартамент с площ 40 кв.м, с цел краткосрочно отдаване под наем чрез платформата Airbnb. Лицето получава Булстат номер и се регистрира по чл. 97а от ЗДДС заради фактурите, получавани от платформата (регистрирана за целите на ДДС в Ирландия). Възниква ли основание и за Прочетете повече заЗадължителна регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице отдаващо имот под наем чрез платформа[…]

Доставка по интернет на образователна услуга на юридическо лице от Великобритания

Примерен казус: Българко дружество е доставчик на образователни услуги (курсове по английски език). Преподавател в дружеството извършва  образователна услуга посредством  интернет на клиент – юридическо лице от Великобритания. Въпроси: Къде е място на изпълнение на услугата и следва ли да се начислява ДДС във фактурата? Ако отговорът е  „Да“, следва ли да се подава VIES Прочетете повече заДоставка по интернет на образователна услуга на юридическо лице от Великобритания[…]

Задължение за попълване и предаване на трудовата книжка при персонал, работещ от разстояние в различни места в страната

Съгласно чл. 350, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Когато съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) работодателят води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник Прочетете повече заЗадължение за попълване и предаване на трудовата книжка при персонал, работещ от разстояние в различни места в страната[…]

Действия на публичния изпълнител при платена главница, но неплатена лихва по ревизионен акт

Примерен казус: Когато е платена главницата по ревизионен акт (РА), например задължение по ЗДДФЛ, но не е платена лихвата по същия РА какви са последствията за задълженото лице? Възможно ли е и в какъв срок задължението за лихва (примерно над 5000 лв.) да бъде взето чрез публичен изпълнител? Съгласно чл. 127 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) установеното Прочетете повече заДействия на публичния изпълнител при платена главница, но неплатена лихва по ревизионен акт[…]

Как се определя цена на придобиване на дялове при увеличен капитал за сметка на неразпределената печалба

Примерен казус:  Дружество с ограничена отговорност през предходната данъчната година е разпределило една част от реализираната печалба под формата на дивидент, а за сметка на неразпределената печалба е направило увеличение на капитала. През текущата данъчна година физическо лице – съдружник продава дяловете си в дружеството.  В тази връзка за целите на определянето на облагаемия доход, Прочетете повече заКак се определя цена на придобиване на дялове при увеличен капитал за сметка на неразпределената печалба[…]

Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?

Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ? Съгласно договора те се заплащат отделно от наемната цена. Следва ли наемателят да приложи ставката 9 %?   Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт   Актуално към 01.09.2022 г.   На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва Прочетете повече заКак следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?[…]

Право на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил

Определението за лек автомобил е регламентирано в допълните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в §1, т.18  а именно: „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено Прочетете повече заПраво на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил[…]