Третиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин

Примерен казус:

Българско дружество регистрирано по ЗДДС ще използва електронен магазин за продажба на стоки в страната и чужбина. При продажба на стоките към страна от ЕС на регистрирано дружество по ЗДДС, то ставката на ДДС е 0%.

Въпроси:

 1. Каква ще е ставката обаче за услугата по транспорта на стоката, в случай, че транспортът е за сметка на клиента?
 2. Каква ще е ставката за услугата по транспорта на стоката, ако крайният клиент е физическо лице нерегистрирано по ЗДДС в съответната държава?

Транспортът на стоките и в двата случая ще се извършва чрез Български пощи.

 

 

В случая услугата по транспорт съпътства доставката на стоката, поради което следва да се има предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа по ал. 2 се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката

В случая разходите за транспорт са свързани с доставката на стоката, като същите са за сметка на клиента, поради което следва че с тези разходи се увеличава данъчната основа на доставката на стоката като съпътстващи разходи. Включвайки тези разходи в данъчната основа на доставката на стоката, същите ще бъдат обложени със ставка на данъка върху добавената стойност, която е приложима за доставката на стоката.

Мястото на изпълнение при доставка на стока се определя с разпоредбата на чл. 17 от ЗДДС:

 • Съгласно чл. 17, ал. 1от закона мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
 • А съгласно ал. 2 на чл. 17от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ѝ към получателя.

Доколкото става ясно, че стоките ще се изпращат от територията на страната, то мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната. В този случай е необходимо да се прецени дали за доставката ще е приложима нулева ставка на данъка по силата на чл. 7 от ЗДДС или по силата на чл. 28 от закона. За да се приложи нулева ставка на данъка в тези случаи дружеството следва да притежава необходимите документи, регламентирани съответно в разпоредбата на чл. 45 и чл. 21 от ППЗДДС.

Когато получател по доставката е данъчно незадължено лице от държава членка следва да се прецени дали доставката може да се определи като вътреобщностна дистанционна продажба на стоки по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

 1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;
 2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
 3. стоките са произведени на територията на Европейския съюзили са допуснати за свободно обращение с изключение на:

а) нови превозни средства, или

б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или

в) стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗДДС място на изпълнение при доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки по чл. 14, ал. 1 от закона е мястото, където стоката се намира към момента, в който завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя, т.е. мястото на изпълнение на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки е вдържавата членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките.

В този случай следва да се има предвид разпоредбата на чл. 20б от ЗДДС, която установява стойностен праг за определяне мястото на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път. Съгласно ал. 1 на цитираната разпоредба мястото на изпълнение на тези доставки е в държавата членка, в която е установен доставчикът, когато едновременно са налице следните условия:

 1. доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка;
 2. далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път, се предоставят на данъчно незадълженилица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държави членки, различни от държавата членка по т. 1, или стоките при вътреобщностни дистанционни продажби се изпращат или транспортират оттериторията на държавата по т. 1 до друга държава членка;
 3. общата стойност без ДДС на доставките по т. 2не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка, в която е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване доставчикът по т. 1; равностойността в национална валута се определя по обменния курс, публикуван от Европейската централна банка към 5 декември 2017 г.

В случай, че:

 • извършваните доставки могат да се определят като вътреобщностните дистанционни продажби на стокипо смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗДДС, като
 • стоките се изпращат или транспортират от територията на България,

е необходимо да се следи предвидения в разпоредбата на чл. 20б, ал. 1 от ЗДДС праг от 10 000 евро, като до достигането му доставките ще са с място на изпълнение на територията на страната.

При надвишаване на определения праг, доставката с която този праг е надвишен и последващите доставки ще са с място на изпълнение на територията на държавата членкав която завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя – чл. 20б, ал. 3 от ЗДДС. Предвид изложеното, за дружеството би възникнало задължение за регистрация за целите на данъка върху добавената стойност в държавите членки, в които е мястото на изпълнение на тези доставки (в които завършва изпращането или транспортирането на стоките). В този случай е предвидена възможност дружеството да се регистрира за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156 от ЗДДС, като в този случай за същото няма да е налице задължение за регистрация в държавите членки, в които е мястото на изпълнение на извършваните от него вътреобщностни дистанционни продажби на стоки.

 

 

 

Източник: tita.bg / Ганка Петрова, данъчен експерт