Право на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил

Определението за лек автомобил е регламентирано в допълните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в §1, т.18  а именно: „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

Право на данъчен кредит при покупка на лек автомобил и последващи разходи за поддръжка и гориво възниква само ако автомобилът е предназначен за: транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги, подготовка на водачи на МПС.

В случаите, когато една или повече от изброените по-горе дейности е основна за дружеството, законът позволява приспадането на данъчен кредит при покупката на лек автомобил дори и ако автомобилът не се използва само за тази дейност.
Важно е да се уточни какво трябва да се разбира под основна дейност. Това е дейността на регистрираното лице, при която общата стойност на извършените доставки от тази дейност представлява повече от 50% от общия приход от доставки за период от 12 последователни месеца преди текущия.

Данъчен кредит при закупен лек автомобил може да се ползва и ако превозното средство е предназначено за препродажба като търговска наличност, т.е. търговците на автомобили ползват данъчен кредит за закупените от тях автомобили за препродажба.

В обобщение, право на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил имаме, когато основната дейност на дружеството е транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги, подготовка на водачи на МПС и
приходите от основната дейност на дружеството са повече от 50% за периода от 12 последователни месеца преди текущия.