Осигуряване на адвокат, учредил еднолично адвокатско дружество

Примерен казус:

Упражняващ свободна професия адвокат учредява еднолично адвокатско дружество, започва да полага труд и в това качество (като собственик на адвокатското дружество), съответно реализира доходи и на това основание.

Въпрос:

Трябва ли и как следва да се осигурява лицето за дейността и доходите като собственик на адвокатското дружество ?

 

Упражняващите свободна професия въз основа на определена с нормативен акт предварителна регистрация (в това число адвокатите), са самоосигуряващи се лица за целите на общественото осигуряване – основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

Задължителните осигурителни вноски за тези лица се дължат авансово и окончателно (основание чл. 6, ал. 8 и ал. 9 от КСО, както и чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване).

Авансовите вноски за социално и здравно осигуряване се правят ежемесечно без непременно пряка връзка с реално получените доходи от трудова дейност на самоосигуряващото се лице – върху осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер, които са определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. А въз основа на действително реализираните доходи от трудова дейност като самоосигуряващо лице, се прави и годишно изравняване на осигурителния доход.

Спецификата в случая произтича от това, че собствениците на адвокатски дружества не са изрично посочени в КСО като самостоятелна категория осигурени лица, респективно като самоосигуряващи се лица по смисъла на НООСЛБГРЧМЛ.

При все това обаче за упражняваната свободна професиясъщите поначало вече имат качеството на самоосигуряващи се по смисъла на КСО лица въз основа на действащото осигурителното законодателство. На свой ред, това предполага, че въпросните лица:

  • внасят авансово осигурителни вноскикато самоосигуряващи се на основание упражняваната свободна професия (адвокат), а
  • въз основа на всички реализирани доходи от трудова дейност(включително от едноличните адвокатски дружества) би следвало да правят и годишно изравняване на осигурителния доход.

Извън това и за изчерпателност следва да се отбележи, че едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява лично от адвоката, който го е образувал (основание чл. 70, ал. 5 от Закона за адвокатурата), т.е. за тези лица е налице и още едно, допълнително основание за упражняване на трудова дейност по КСО, а именно – като управители на едноличните адвокатски дружества.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, управителите на търговски и неперсонифицирани дружества подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове по кодекса (за целите на държавното обществено осигуряване). Но в конкретния случай става въпрос за (еднолично) адвокатско дружество, което означава, че лицето не би следвало да попадне в обхвата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, тъй като както вече беше отбелязано въпросната разпоредба касае управители на търговски и неперсонифицирани дружества.

В продължение на горепосоченото е от значение, също така, че качеството управител на едноличното адвокатско дружество изглежда не се придобива въз основа на избор (т.е. неприложим е и чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО), за разлика от адвокатските дружества, които са образувани от повече от един адвокат (вж. в тази връзка чл. 69, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата).

Всичко изложено до тук означава, че за дейността като управител на едноличното адвокатско дружество, лицето изглежда би следвало да се третира като полагащо труд без трудово правоотношение. В тази връзка е необходимо да се има предвид, че при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващо се по КСО лице, осигурителни вноски не би следвало да се внасят от платеца на възнаграждението (в случая едноличното адвокатско дружество) и не се удържат от възнаграждението на лицето. Това е така, защото самоосигуряващите се по КСО лица правят осигурителни вноски върху тези възнаграждения при годишното изравняване на осигурителния доход (основание чл. 11 от НООСЛБГРЧМЛ).

 

 

 

 

Източник: tita.bg / Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, управител на Бойчев консултинг