Намалена ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения – вестници и списания

В „Държавен вестник“, бр. 102 от 23.12.2022 г., е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто.

Съгласно чл. 66а, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.01.2023 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения – вестници и списания, на физически носители или извършвана по електронен път или и двете.
Намалената данъчна ставка не се прилага за публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, както и за публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание. Същите се облагат със стандартната данъчна ставка от 20 на сто.
Намалената данъчна ставка относно периодичните произведения се прилага за:
– доставката им с място на изпълнение на територията на страната (продажбите им както от производители (издатели), така и от търговци);
– вноса им на територията на страната;
– вътреобщностното им придобиване на територията на страната;
– услугата по предоставянето им по електронен път с място на изпълнение на територията на страната.