Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 7415
Най-важното от промените в ЗСч – Активи Консулт

Най-важното от промените в ЗСч

В ДВ брой 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО),  с който се въвеждат поредните промени в данъчните закони, приложими за следващата 2020 г. С § 39 и § 40 от преходните и заключителни разпоредби се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството (ЗСч).

 

Както е посочен в Мотивите към проекта на ЗИДЗКПО промените в ЗСч са породени от необходимостта от прецизиране, коригиране и допълване на някои разпоредби с цел по правилното им прилагане в практиката и по-ясното им разбиране и тълкуване

 

Промените в ЗСч не са много – изменени и допълнени са текстове в чл. 34 и чл. 38 и са направени отделни промени и в допълнителните разпоредби (§ 4 – изм., § 5 – отм., § 5б – нов).

 

Най-важните промени, на които трябва да се обърне внимание, са свързани с публичността на финансовите отчети:

 

  • с допълнението в чл. 38, ал. 9, т. 1 и новата ал. 10 от същата разпоредба на ЗСч категорично се регламентира, че едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на независим финансов одит, както и тези еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период няма да публикуват своите ГФО и съответно няма да декларират обстоятелството, че не са осъществявали дейност в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ;
  • с измененията на чл. 38, ал. 2, т. 2 се регламентира, че предприятията (извън посочените в т. 1), които не осъществяват дейност ще декларират еднократно това обстоятелство, а не както досега – ежегодно. Декларирането ще се осъществява с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларирането ще се отнася по отношение на отчетни периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г. (§ 40 от ПЗР на ЗИД ЗКПО)

 

Това означава, че предприятията, които през 2019 г. не са осъществявали дейност по смисъла на § 30 от ДР на ЗСч, следва еднократно в срок до 31 март 2020 г. да подадат декларация по образец, с която да декларират своята икономическа неактивност

 

Ако дадено предприятие продължава да не осъществява дейност и през следващата 2020 г., то тогава в срок до 31 март на 2021 г. то няма да декларира своята неактивност, тъй като тя вече е била декларирана по отношение на предходната финансова 2019 г.

Източник: ТИТА