Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 7415
Кратък обзор на промените в ЗМДТ – Активи Консулт

Кратък обзор на промените в ЗМДТ

В ДВ, бр. 96 от 06.12. 2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с с който се въвеждат поредните промени в данъчните закони, приложими за следващата 2020 г. С § 27-29 от преходните и заключителни разпоредби се правят съответните изменения и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

 

По-важните промени в ЗМДТ могат да се обособят в три групи като промени, свързани с:

 

 1. облекчаване на административната тежест;

 

 • отпада задължението на собственика да представя документ от компетентен орган в общината при прекратяване на регистрацията на превозното средство (чл. 54, ал. 7, изр. второ –отм.);
 • туристическият данък за календарния месец ще се определя от служител на общинската администрация въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация (61с, ал. 2 – изм., ал. 3 и 6 – нови).

 

 1. деклариране на обстоятелства:

 

 • възстановиха се отменените разпоредби относно задължение да се подава данъчна декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства,, липсата на които създаваше сериозни неясноти за данъкоплатците (чл. 49, ал. 3 и 4нови);
 • регламентира се двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж, в който необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите служители на общинската администрация от възложителя на строежа (чл. 14, ал. 2 – доп. и ал. 7доп.) За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г. (§ 28 от ПЗР на ЗИД ЗКПО);
 • при наличие на основания за ползване на данъчно облекчение собствениците на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, ще уведомяват общината, като подават данъчна декларация в двумесечен срок от настъпване на обстоятелствата (чл. 54, ал. 3 , т. 5нова).

 

 1. други промени:

 

 • физическите лица и едноличните търговци, с частична регистрация по реда на чл. 97а ЗДДС, остават в обхвата на облагане с патентен данък, ако отговорят и на останалите условия (чл. 61з, ал. 1, т. 2доп.). Промяната в най-голяма степен се отнася за лицата, извършващи хотелиерска дейност и ползващи услугите на AirBnB и Booking. От 01.01.2020 г. тези лица ще могат да подлежат на облагане с патентен данък, разбира се, ако отговарят и на останалите условия на закона. За  доходите през 2019 г. те следва да подават декларацията по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (§ 29 от ПЗР на ЗИД ЗКПО);
 • общинските служители ще определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или избягване на плащане на данъка за тях (чл. 21, ал. 4изм.);
 • при придобиване на превозно средство по наследство, в случай че декларацията за притежавано превозно средство не е подадена в срок, служител на общинската администрация ще образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението (чл. 54, ал. 4, изр. трето – изм.);
 • отпадна разпоредбата относно предоставянето от общините на ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за мерки за обезпечаване и събиране на вземания по ЗМДТ (чл. 5а, т. 6отм.)

Източник: ТИТА