Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 7415
Кратък обзор на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ – Активи Консулт

Кратък обзор на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

 

В ДВ, бр. 96 от 06.12. 2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с който се регламентираха промените в закона, в сила от началото на 2020 г.

 

Промените могат да се обособят на две групи:

 

 • въвеждане на изисквания на европейското законодателство, целящи противодействие на агресивни данъчни практики, насочени към избягване на данъци;
 • прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му прилагане, включително съобразяване и с наложена съдебна практика

 

Въвеждане на изисквания на европейското законодателство, целящи противодействие на агресивни данъчни практики, насочени към избягване на данъци

 

Въвеждат се изискванията на две европейски директиви, а именно:

 

 1. Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар – по – конкретно става въпрос за разпоредбата на член 5 “Данъчно облагане при напускане“.

Тя е транспонирана в глава двадесета вече с ново заглавие Данъчно регулиране при трансфери между част на едно предприятие, разположено в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната». Досегашните разпоредби на чл. 155 –  чл. 157 са изменени и са добавени нови (чл. 155а – чл.155д).

 

Целта е да се гарантира, че когато данъчно задължено лице трансферира активи/дейност или престава да бъде местно лице за данъчни цели в България, ще бъде обложена стойността на евентуалната капиталова печалба, създадена в страната, независимо че тази печалба не е реализирана към момента на трансфера на активи/дейност.

 

В обхвата на глава двадесета попадат случаите, когато данъчно задължено лице:

 

 • трансферира активи от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност извън страната,
 • трансферира активи от свое място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието извън страната,
 • става местно лице за данъчни цели на друга юрисдикция,
 • прехвърля дейност.

При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат на данъчно задължено лице, което извършва трансфер на активи към друга част на същото предприятие, разположена извън страната, или трансфер на активи при промяна на държавата, на която данъчно задължено лице е местно лице за данъчни цели, се преобразува с разликата между:

 

 • пазарната цена на актива и
 • неговата стойност за данъчни цели.

В случаите на трансфер на дейност при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат следва да се преобразува с разликата между:

 

 • пазарната цена на трансферираната дейност и
 • стойността за данъчни цели на трансферираните активи, намалена със стойността за данъчни цели на трансферираните пасиви към момента на трансфера.

Във връзка с новите правила, въведени в глава двадесета, кореспондиращо са направени промени в други разпоредби на ЗКПО и са въведени нови такива, имащи отношение към трансфери между част на едно предприятие, разположено в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната (чл. 17 – отм., чл. 24, ал. 3изм., ал. 5 и 6нови, чл. 91аизм., чл. 161, ал. 6отм., чл. 195 ал. 4изм. и чл. 262бнов). В т. 104 -109 на §1 на Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО са въведени нови дефиниции, поясняващи ползваните понятия.

 

 1. Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

Нейните изисквания са транспонирани в нова глава девета „б“Специфични правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задълженото лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция“чл. 47е – 47к. Направени са съответните допълнения с нови дефиниции в Допълнителните разпореди на § 1 на ДР на ЗКПО (т. 87 – т. 103).

 

Тази нова глава ще засегне ограничен кръг данъкоплатци, целящи данъчни облаги от различни видове несъответствия в третирането на финансови инструменти и образувания в две различни данъчни юрисдикции.

 

Прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му прилагане, включително съобразяване и с наложена съдебна практика

 

Най–важните промени са:

 

 • Признаване за данъчни цели на разходите, свързани с елементи на техническа инфраструктура публична държавна или публична общинска собственост:

– за ремонт (чл. 33а), както и

– за изграждане и подобрение, приемайки, че се формира данъчно амортизируем актив (с чл. 48, т. 5, чл. 53, ал. 1, чл. 69а).

 

В § 1 на ДР на ЗКПО са добавени понятията „елементи на техническа инфраструктура“, „ремонт“ „изграждане“ и „подобрение“ (т. 110-113).

 

Въведена е и преходна разпоредба за заварени случаи на такива разходи, направени от 01.01.2015 до 31.12.2019 г. (§ 22 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

 

 • Регулирането на лихвените плащания при финансов лизинг и банков кредит, при участие на свързани лица пропорционално на участието на свързаните лица (43, ал. 4, т. 1доп.).
 • Прецизиране на разпоредбите, свързани с определяне на размера на преотстъпения данък за възстановяване при неизпълнение на условията – чл. 173, ал. 1 (при неизползване по предназначение ) и чл. 173, ал. 6 (неспазване на изискванията за размера на финансирането с преотстъпен данък).

 


Обстоен коментар на промените в ЗКПО може да прочетете в януарския брой на сп. Данъци ТИТА, който ще бъде публикуван на 15.01.2020 г.

 

Абонирай се и чети.

 

 

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

С § 23-26 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се регламентираха и промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от началото на 2020 г.

 

Промените са:

 

 • Отпада прилагането към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на:

– копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за възрастни и деца с увреждания при ползване на облекчението по чл. 18 и чл. 22 г., както и

 

– копие за направени вноски за откупуване на стаж при пенсиониране за ползване на данъчното облекчение по чл. 20 от ЗДДФЛ (чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2отм., т. 9изм.).

 

Промяната се отнася и за 2019 г. (§ 24 от ПЗР на ЗИДЗКПО).

 

 • Прецизира се разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от ЗДДФЛ относно облагането при скритото разпределение.
 • Отпадна посочването в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на необлагаемите награди от игри със случаен характер, които не са хазартни. Прилага се и за справките по чл. 73, ал. 1 за 2019 г. (§ 25 от ПЗР на ЗИДЗКПО).
 • Прецизира се дефиницията на „ликвидационен дял и “данъчен кредит“(т. 6 и т. 35 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).
 • В обхвата на т. 26 на § 1 на ДР се включиха и правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон (б. “л“нова). Отпаднаха правоотношенията със специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето (б. “к“отм.). В тази връзка е въведена преходна разпоредба (§ 26 от ПЗР на ЗИДЗКПО).

Източник: ТИТА