Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 7415
Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ? – Активи Консулт

Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?

Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?

Съгласно договора те се заплащат отделно от наемната цена.

Следва ли наемателят да приложи ставката 9 %?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.09.2022 г.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер. По силата на ал. 3, т. 1 и т. 3 от цитираната разпоредба данъчната основа по ал. 2 се увеличава със всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката.

 

Съгласно чл. 232, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползуването на вещта.

 

В случая разходите за топлоенергия и газ са свързани с доставката по отдаване под наем и се заплащат от наемателя, поради което следва че с тези разходи следва да се увеличи данъчната основа на доставката по отдаване под наем като съпътстващи разходи.

 

Дължимите от наемателя на наемодателя разходи за топлоенергия и газ следва да бъдат включени в издаваните фактури за документиране на доставката или чрез издаване от наемодателя към наемателя на дебитни известия към издадените фактури, на основание чл. 115, ал. 3 от ЗДДС.

 

Отдаването под наем е облагаема доставка, като изключение е предвидено в разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, съгласно която освободена доставка е отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец. В този случай доставчикът може да избере да третира доставката като облагаема съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от закона.

 

Включвайки разходите за топлоенергия и газ в данъчната основа на доставката по отдаването под наем, по силата на нормативните разпоредби, данъчното третиране на същите следва данъчното третиране на доставката по отдаване под наем. Предвид това:

 

  • в случай, че доставката по отдаване под наем е облагаемапо смисъла на ЗДДС, то данъчната основа на доставката, която включва и разходите за топлоенергия и газ ще подлежи на облагане със ставка на данъка върху добавената стойност в размер на 20 сто.

 

  • в случай, че отдаването под наем е освободена доставкапо смисъла на ЗДДС, то данък върху добавената стойност не следва да се начислява както върху стойността на наема, така и върху разходите за топлоенергия и газ.

 

Източник:  www.tita.bg