Как се определя цена на придобиване на дялове при увеличен капитал за сметка на неразпределената печалба

Примерен казус: 

Дружество с ограничена отговорност през предходната данъчната година е разпределило една част от реализираната печалба под формата на дивидент, а за сметка на неразпределената печалба е направило увеличение на капитала. През текущата данъчна година физическо лице – съдружник продава дяловете си в дружеството.

 В тази връзка за целите на определянето на облагаемия доход, как ще се определи цената на придобиване на дяловете му?

 

 

Разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции не са облагаеми на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ.

 

Според чл. 33, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив, т.е. облагаемият доход от продажбата на дялове представлява разликата между:

 

  • продажната цена на дяловете и
  • цената на тяхното придобиване.

 

Продажната цена според чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. По отношение на цената на придобиване на дяловете приложение намира чл. 33, ал. 6, т. 1 от ЗДДФЛ, като това е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, т.е. цената, която физическото лице е заплатило при придобиването на имуществото – дяловете в дружеството.

 

Според чл. 33, ал. 6, т. 3 от ЗДДФЛ цената на придобиване на акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал е равна на нула.

 

Следователно сумата, с която е увеличен капиталът на дружествотоза сметка на неразпределената печалбане следва да се включва при определянето на цената на придобиване на дяловете при продажбата им от физическото лице.

 

 

Източник: tita.bg