Задължителна ли е регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице отдаващо имот под наем чрез платформа

Примерен казус: Чуждестранно лице, гражданин на ЕС, закупува имот в България – апартамент с площ 40 кв.м, с цел краткосрочно отдаване под наем чрез платформата Airbnb. Лицето получава Булстат номер и се регистрира по чл. 97а от ЗДДС заради фактурите, получавани от платформата (регистрирана за целите на ДДС в Ирландия).

Възниква ли основание и за задължителна регистрация и във връзка с чл. 96 ал. 9 от ЗДДС? 

Отговор:

Съгласно чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, нeзависимо от облагаемия оборот по ал. 1 всяко данъчно задължено лице по чл. 95, ал. 2 е длъжно в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стоки или услуги става изискуем, да подаде заявление за регистрация по този закон, освен в случаите, в които този закон предвижда задължение за регистрация по чл. 97.

В чл. 95, ал. 2 на ЗДДС се указва, че на регистрация по този закон подлежи и всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

В параграф 1, т.11 от ДР на ЗДДС е дадено определение за „лице, установено на територията на страната“. Това е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката. За целите на прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, изречение второ не се прилага.

В т. 10 на параграф 1 на ДР на ЗДДС е дадено определение за „постоянен обект“. Това е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.

Според практиката на Съда на Европейския съюз под „постоянен обект” следва да се разбира „дейност, която притежава известни характеристики на дълготрайност и структура, която е адекватна по отношение на човешките и техническите ресурси за целите на независимо предоставяне на съответните услуги”. За да бъде определен като постоянен, конкретен обект следва да отговаря на определени изисквания за минимална степен на постоянност, минимален размер и постоянна наличност на човешки и технически ресурси, необходими за целите на извършваните доставки. Доколкото осъществяването на услуги по настаняване изисква ангажирането на човешки ресурс (почистване, настаняване и др.) и технически ресурс, е налице постоянен обект на територията на страната.

Предвид посочените по-горе текстове, в конкретния казус чуждестранното лице се третира като лице, установено на територията на страната:

  • има постоянен обект и
  • за него не е относим текста на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, доколкото същият се отнася за неустановени на територията на страната данъчно задължени лица.

 

За лицето, регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС е важно да се следи оборота за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Следва да се има предвид, че облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС ще стане 100 000 лв., като тази промяна ще влезе в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на Република България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г.

 

 

 

 

 

 

Източник: tita.bg / Даниела Даракчиева, данъчен експерт