Задължение за попълване и предаване на трудовата книжка при персонал, работещ от разстояние в различни места в страната

Съгласно чл. 350, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Когато съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) работодателят води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки съгласно приложение № 1, то в него съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата се вписва датата на предаване на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение.

В тази връзка обръщаме внимание, че в дневника за издаване на трудови книжки се вписват трудовите книжки, издадени от работодателя на работници и служители, постъпили за първи път на работа.

По повод на постъпили запитвания МТСП е изразявало становища, че предаването на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, след като бъдат извършени съответните вписвания от работодателя, следва да бъде удостоверено, независимо от обстоятелството, кой работодател е издател на трудовата книжка. Удостоверяването на предаването на трудовата книжка в Дневника може да бъде извършено и чрез прилагане в него на декларация на работника/служителя, че е получил трудовата си книжка или чрез приемо-предавателен протокол, подписан от работника.

Когато се прекратява трудов договор на работник/служител, чиято трудова книжка не е издадена от работодателя, то няма пречка работодателят да избере формата, под която да бъде удостоверен фактът на предаване на трудовата книжка (декларация, подпис върху заповедта за прекратяване, приемо-предавателен протокол и др.)

Важно е да се отбележи също така, че задължението за предаване на трудовата книжка, за да бъде оформена при прекратяване на трудовото правоотношение, е на работника/служителя. Когато поради някаква причина трудовата книжка не бъде получена от работника/служителя след оформянето й, работодателят може да я изпрати по пощата или да я предаде на друго, определено от работника/служителя лице, само ако за това има писмено съгласие ( чл. 6, ал. 3 НТКТС).

Обръщаме внимание, че спазването на законовите разпоредби за удостоверяване предаването на трудовата книжка на работника или служителя има важно правно значение. При неизпълнението му могат да настъпят неблагоприятни последици за работодателя, свързани с ангажиране на отговорността му по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2-ро КТ. По въпросите, свързани със задължението на работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение да предаде незабавно трудовата книжка на работника или служителя, е постановено и Тълкувателно решение № 1/2019 г. от 02.12.2019 г. на Върховния касационен съд

 

Източник: сайт на МТСП, рубрика „Въпроси и отговори“, подрубрика „Трудово право“