Доставка по интернет на образователна услуга на юридическо лице от Великобритания

Примерен казус:

Българко дружество е доставчик на образователни услуги (курсове по английски език). Преподавател в дружеството извършва  образователна услуга посредством  интернет на клиент – юридическо лице от Великобритания.

Въпроси:

  1. Къде е място на изпълнение на услугата и следва ли да се начислява ДДС във фактурата?
  2. Ако отговорът е  „Да“, следва ли да се подава VIES декларация?

 

Основното правило при определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга е регламентирано в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Съгласно чл. 168а от ЗДДС Обединеното кралство Великобритания е трета страна от 1 януари 2021 г.

Тъй като Великобритания вече не е държава членка на Европейския съюз, за изясняване на статута на получателя на услугата следва да се съобрази разпоредбата на чл. 18, т. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Съгласно тази норма, освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен извън Общността, има статут на данъчнозадължено лице:

а) ако получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота — правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността;

б) когато получателят не разполага с това удостоверение, ако доставчикът разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчнозадължени лица или с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.

В случай, че получателят на услугата – юридическо лице от Великобритания има ДДС номер, предвид текста на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение на образователната услуга, извършена  посредством  интернет е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност – Великобритания.

Тъй като тази доставка е с място на изпълнение извън територията на страната – не се начислява данък. Декларира се в колона „Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка“ на дневника за продажби.

Съгласно  чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, регистрираното лице, което е извършило за данъчния период доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията  подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.

Не се подава VIES декларация при доставка с място на изпълнение в трета страна – Великобритания.

 

 

Източник: tita.bg/ Даниела Даракчиева, данъчен експерт